Formy bakterií a jejich neobyčejný způsob existence

Bakterie podobně jako jiné organismy reagují vehementním způsobem na jakékoliv chemické stimuly a to prostřednictvím nepřeberných chemoreceptorů. Ty se pochopitelně člení na receptory přijímající podnět buď zvenčí anebo zevnitř dané buňky. Zaručeně nejvýznamnějším vnějším typem smyslových buněk je specifická skupina „transmembránových receptorů“, jenž dovede perfektně rozpoznat dané chemické signály v podobě cukrů, aminokyselin nebo určité koncentraci kyslíku. Zde působit může i celková světelná intenzita. Jakmile je provedena rozpoznávací fáze, dochází k přenášení signálu až do buněčného jádra. Přičemž tento signalizační pochod vyvolá pohybovou reakci, samozřejmostí je i adaptace buněčného metabolismu. Tato odezva má pozitivní či negativní účinek.

Skupina receptorů nejenom že informuje jádro buňky o přítomnosti životně důležitých či toxických látkách, také realizuje mezibuněčnou komunikaci. Právě tyto procesy se dnes dají poupravit pokrokovou genetickou modifikaci pro moderní medicínské a nově rozvíjející se biotechnologické účely.

Skoro všechny bakterie se ihned přizpůsobí danému prostředí. Některé přežívají v půdě, k těmto představitelům patří bakterie tetanu, Nitrobacter z rodu gramnegativních bakterií, rody Bacillus. Jde o heterotrofní organismy, které zajišťují úspěšnou přeměnu nejrůznějších organických látek na anorganický materiál. Díky nim se uskutečňuje standardní koloběh látek, jako je kupříkladu uhlík, síra, dusík apod. Což se projevuje na zkvalitnění půdy. Kromě těchto příznivých bakterií v půdě se objevují parazitické kmeny, které dokážou vyvolat u jiných forem života infekční onemocnění.

Bakterie cholery zvané Vibrio cholerae žijí ve vodním prostředí, kde podobným způsobem dochází mineralizaci jako u půdy, ovšem s tím rozdílem že probíhá samočisticí proces vody. Rovněž ve vodě lze nalézt parazitující formy.

Kromě těchto bakterií se rozeznávají druhy žijící ve vzduchu, ty existují jak v parazitické či reducentní variaci. Vskutku záleží na typu bakterie, některé existují jenom nějakou chvíli, jiné zase jsou schopny přežít desítky let.